Regulamin

I. Słowniczek

 1. DingDog, czyli Usługodawca, to DingDog sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 5213754429, REGON: 365803845, KRS: 0000645418
 2. Serwis (DingDog) to www.dingdog.pl i każdą podstronę internetową utrzymaną w tej domenie.
 3. Aplikacja (DingDog) to aplikacja powiązana z Serwisem DingDog, zarządzana przez DingDog.
 4. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez DingDog.
 5. Użytkownik to każda osoba, która zarejestrowała się w serwisie i aplikacji DingDog
 6. Usługa to umożliwianie Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji serwisu i aplikacji DingDog, czyli korzystanie z aplikacji i serwisu DingDog w celu komunikowania się z innymi Użytkownikami w celu odbywania wspólnych spacerów, rozmów, zamieszczania informacji o sobie i swoich/m psie.
 7. Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
 8. System DIngDog to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 10. Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 11. Ciasteczka to pliki tekstowe, w których serwery DingDog zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer DingDog może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

II. Regulamin

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki DingDog i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności DingDog z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, a każdy Użytkownik korzystający z serwisu zgadza się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

III. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

 1. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub zakładając konto za pomocą aplikacji Facebook lub Twitter oświadcza, że:
  a) Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta,
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. DingDog, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach DingDog unikalne Konto.
 3. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 4. DingDog może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli DingDog poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy DingDog.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nieujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 6. Korzystanie z usługi DingDog może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z tym apelujemy, by Użytkownicy  przedsięwzięli odpowiednie kroki i środki ostrożności w celu ich zminimalizowania.

IV. Warunki techniczne

Aby móc korzystać z usługi DingDog należy posiadać:

a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

V. Prawa i obowiązki stron

 1. DingDog zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług
 2. DingDog zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów DingDog,
  b) wysyłania na Adres email Użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług,
  c) modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 3. DingDog zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownicy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec DingDog.
 4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  a) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,
  b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  c) podejmowania innych działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie DingDog oraz od korzystania z DingDog w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  d) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy DingDog.
 6. DingDog zastrzega sobie prawo do:
  a) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami DingDog, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  b) usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
  c) podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

VI. Cennik

Usługi świadczone przez DingDog na rzecz Użytkowników są nieodpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji w wersji podstawowej. Użytkownik zakładając konto ma możliwość użytkowania serwisu i aplikacji DingDog bez dodatkowych opłat.

VII. Odpowiedzialność

 1. DingDog i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką któraś ze stron poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. DingDog nie jest stroną w kontaktach, relacjach i wspólnych spacerach Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z ich wykonaniem. W szczególności, DingDog nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu:
  a) przekazania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
  b) wyłudzenia, oszustwa lub wprowadzenia w błąd Użytkownika przez innego Użytkownika lub osobę trzecią
  c) korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
  d) treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  e) informacji oraz materiałów pobranych, zamieszczonych w Serwisach DingDog lub wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  f) utraty przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od DingDog,
  g) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które DingDog nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  h) podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
  i) nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  j) powstałych na skutek wskazanych w Regulaminie przypadkach zaprzestania świadczenia przez niego usług i usunięcia Konta Użytkownika.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. DingDog zapewnia ochronę powierzonych mu danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182).
 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane przez DingDog wyłącznie w celu realizacji usługi.
 3. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez DingDog.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje DingDog.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email,
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w serwisie. 6. DingDog dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 7 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail.

X. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez DingDog.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielne usunięcie swojego Konta, lecz opłata, która została uiszczona nie zostaje zwrócona ani w całości, ani proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania abonamentu. Z wyjątkiem przypadków objętych reklamacją – o ile Użytkownik z taką reklamacją wystąpi do DingDog.
 3. DingDog ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  b) powzięcia przez Użytkownika uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Użytkownika,
  c) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  d) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  f) usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  g) otrzymywania przez DingDog co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia konta Użytkownika.
 5. O rozwiązaniu umowy DingDog poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 6. DingDog zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. Odstąpienie od umowy

 1. DingDog oświadcza, iż z uwagi na istotę Usługi, której świadczenie stanowi przedmiot Umowy, tak rozpoczęcie jej świadczenia, jak i pełne wykonanie przez DingDog następuje po zawarciu Umowy w chwili każdorazowego zalogowania się przez Użytkownika do Serwisu DingDog.
 2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz Usługi i jej pełne wykonanie w chwili każdorazowego zalogowania się przez Użytkownika do Serwisu DingDog, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Nr 827 z późn. zm.).

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się od dnia 1 lipca 2015 roku.
 2. DingDog zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym zawiadomi Użytkowników przez wiadomość przesłaną na adres e-mail, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą zmiany.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo dla DingDog sąd.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.