Konkursy

Pyszna zabawa z 4dogs.waw.pl

ZASADY KONKURSU W SKRÓCIE

  1.   Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.10. 2017 roku i trwa do dnia 28.10.2017 roku.
  2.   W tym czasie wklej w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego psa, gdy ten pysznie się bawi (Wy najczęściej wtedy macie się z pyszna) pod postem konkursowym na fanpejdżu KLIK!.
  3.   Najpyszniejsze zdjęcie wygrywa mega zestaw pysznych słoiczków od 4dogs.waw.pl Jak pyszne są słoiczki możecie przeczytać TUTAJ.
  4.   Ogłoszenie wyników 29.10 do godz. 12.00.
  5.   Miłej zabawy i powodzenia!

REGULAMIN

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez DingDog sp. z o.o., organizowanego w ramach konkursu prowadzonego w aplikacji DingDog.

1.2 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Użyte w regulaminie określenia: 1) Konkurs – “Pyszna zabawa”; 2) Praca konkursowa – zadanie do wykonania; 3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w regulaminie 4) Organizator i sponsor nagrody: DingDog sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 5213754429, REGON: 365803845, KRS: 0000645418

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.10. 2017 roku i trwa do dnia 28.10.2017 roku.

1.5 Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

1.6 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.

1.7 Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, adres do wysyłki nagród (zwycięzcy), numer telefonu.

1.8 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 10, poz. 926 z późn.zm.)

1.9 Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanych prac konkursowych na fanpage’u DingDog, stronie dingdog.pl. Zgłaszenia w inny sposób, niż opisany w ogłoszeniu o konkursie Organizatora, nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora bez dodatkowego powiadomienia.

1.10 Uczestnik w ramach otrzymanej nagrody w Konkursie automatycznie udzieli z chwilą przyznania nagrody w Konkursie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji wyłącznej na publiczne udostępnianie pracy konkursowej przez Organizatora na stronie DingDog.pl oraz portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie historii każdą techniką oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;

1.11 Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany przez właściciela serwisu Facebook. W żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani podmiot z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej, czyli zamieszczenie zdjęcia swojego psa, gdy ten pysznie się bawi (Wy najczęściej wtedy macie się z pyszna) pod postem konkursowym na fanpejdżu DingDog – adres:

2.2 Praca musi być zgodna z zadaniem konkursowym.

2.3 Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do niej, oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

2.4 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18. rok życia, które są użytkownikami aplikacji DingDog (mają aktywną instalację na telefonie w czasie trwania konkursu).

2.5 Pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

2.6 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.

2.7 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

2.8 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu oraz stronie internetowej Organizatora.

§ 3. PRZEBIEG KONKURS

3.1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej ,,Komisja Konkursowa”) w dwuosobowym składzie.

3.2. Zgłoszenia w Konkursie można dokonywać w terminie 24.10. 2017 roku do dnia 28.10.2017 roku. Wyłonienie laureata Konkursu (zwycięzców) zostanie dokonane do godz. 12.00 dnia 29.10.2017 r.

3.3. Wyłonienie laureata Konkursu przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wybiera jedną najlepszą pracę konkursową.

3.4 W konkursie jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.5. Lista laureatów będzie publikowana na stronie portalu społecznościowego Facebook i stronie DIngDog.pl.

3.6. Każdemu uczestnikowi udostępniającemu swoje dane, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

3.7. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie np. celem zwiększenia swych szans w Konkursie będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie i nie będzie im przysługiwać nagroda w Konkursie.

3.8. W konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

§ 4. NAGRODY

4.1. Fundatorem nagrody jest DingDog sp. z o o.

4.2. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4.3. Nagrody: 5 słoiczków karmy 4dog.waw.pl

4.4. Laureat zostanie powiadomieno przez organizatora konkursu o wyniku konkursu.

4.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników / Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.

4.6. Warunkiem wydania nagród jest dobrowolne podanie danych do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłana do Laureata w ciągu 30 dni od podania przez niego danych do wysyłki, przy czym w przypadku braku podania przez laureata takich danych w ciągu 30 dni od chwili publikacji listy laureatów, laureat ten traci prawo do nagrody, która pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

5.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu, na adres Organizatora: DingDog sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs lub na mail: konkurs@dingdog.pl

6.2 Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5 Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 15 dni od dnia jej doręczenia

6.6 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji, a stosowny list z decyzją zostanie nadany bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Read More